Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov
 
Advokátska kancelária JUDr. AŽALTOVIČ & PARTNERS s.r.o. ( "A&P") chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre A&P prioritou.

A&P je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracúva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú definované podrobnejšie nižšie), ktorá spočíva najmä v poskytovaní právnych služieb a súvisiaceho poradenstva v oblasti práva a podnikania.

Tieto Zásady spracovanie osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané A&P počas Vášho používania webových stránok www.azaltovic.sk ( "Webové stránky"), (ii) spracovanie osobných údajov vykonávané A&P počas komunikácie s Vami prostredníctvom e-mailu či telefónu, (iii) spracovanie osobných údajov zo strany A&P počas trvania obchodného vzťahu s klientmi a dodávateľmi, (iv) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností A&P a na (v) spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na účely ochrany oprávnených záujmov A&P.

Zásady spracovanie osobných údajov popisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.


Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť A&P spracovávané na tieto účely:

• Plnenie zmluvy (zmluvy o poskytovaní právnych služieb či plnenie požiadaviek klientov, tj. faktický výkon právnych služieb podľa právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie; vzťahy s obchodnými partnermi, napríklad partnerskými advokátskymi kanceláriami či dodávateľmi výrobkov a služieb);

• Plnenie právnych povinností (najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi; riadne vedenie advokátskeho spisu vrátane e-mailovej komunikácie, zoznamu kontaktov a poskytovaných služieb) ;

• Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov A&P napríklad identifikácia klienta v zmysle zákona o advokácii a zákona o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo ochrana pred zneužitím webovej stránky);

• Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb (najmä recenzie) v súlade s pravidlami upravujúcimi výkon advokácie;

• Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov.


Spracovávané osobné údaje

A&P je oprávnená spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania:
 
Údaje subjektov údajov Účely spracovania
Meno a priezvisko Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností,  Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
 
Kontaktná adresa Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
 
E-mail Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností,  Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
 
Telefónne číslo Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností,  Ochrana oprávneného záujmu správcu, Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
 
Číslo účtu a iné transakčné údaje Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu
 
IČO, DIČ Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností, Ochrana oprávneného záujmu správcu
 
Rodné číslo Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností
 
Dátum narodenia Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností
 
Akékoľvek ďalšie  informácie týkajúce sa klienta či tretích osôb Plnenie zmluvy, Plnenie právnych povinností,  Ochrana oprávneného záujmu tretích osôb
 
   
Osobné údaje sú A&P spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu a ponúkania služieb.

A&P je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek návštevou Webovej stránky/portálu .


Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Ak udelíte A&P súhlas so spracovaním osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailu či telefónneho kontaktu, beriete na vedomie , že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné a že sa dá súhlas kedykoľvek písomne ​​na adresu A&P odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.


Príjemcovia osobných údajov

A&P Vaše osobné údaje sprístupňuje iba oprávneným zamestnancom a spolupracujúcim advokátom či jednotlivým spracovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutým A&P, prípadne ďalším správcom, vždy však iba v miere potrebnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

A&P je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená resp. povinná niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.


Osobné údaje tretích osôb

Osobné údaje tretích osôb, ktorými sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov klientov či dodávateľov A&P a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spolupráci s A&P, popr. iné údaje, ktoré A&P dostane od klienta či dodávateľa v súvislosti s uzavretím či plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije A&P za účelom plnenia zmlúv s klientmi či dodávateľmi. A&P bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak sú také. Po dlhšiu dobu budú potom uchovávajú, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom.

 
Doba uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je A&P povinná ako správca osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú Ste A&P ku spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.


Práva subjektov údajov

Zákazník, ako subjekt údajov, má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva vyplývajúce z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované , alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) právo na námietku, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a (vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či A&P spracúva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí bude A&P oprávnená žiadosť odmietnuť (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).

• Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: V prípade, že máte pocit, že o Vás A&P spracúva nepresné či neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. A&P vykoná opravu či doplnenie údajov bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

• Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, A&P vymaže Vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovanie a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) odpadla zákonná povinnosť na spracovanie ustanovené právom Európskej únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

• Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov: V prípade, že požiadate o obmedzení spracovania, A&P osobné údaje zneprístupní, dočasne odstráni či uchová alebo vykoná iné úkony spracovania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva.

• Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby A&P osobné údaje, ktoré o Vás v elektronickej forme spracováva na základe zmluvy alebo súhlasu, odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb, A&P nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

• Právo namietať: Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov A&P. V prípade, že A&P nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami a slobodami klienta, spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.


UPOZORNENIE: S ohľadom na špecifický charakter činností A&P (výkon advokácie) môže byť výkon niektorých práv dotknutých osôb výrazne obmedzený (najmä pre prípady výroby osobných údajov týkajúcich sa konkrétnych právnych prípadov).

Ďalšie informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje poverenec pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese rolinova@azaltovic.sk. V prípade realizácie práv sa môžete obrátiť so svojou požiadavkou písomne ​​na adresu sídla A&P alebo e-mailom na azaltovic@azaltovic.sk. A&P si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektu údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady spracovanie osobných údajov sú účinné od 25. 05. 2018 a budú pravidelne aktualizované. Platnú verziu nájdete vždy na stránke http://www.azaltovic.sk

 

Informácia pre klientov - podmienky ochrany súkromia