O nás

A&P je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.
A&P je zapísaná od 15.04.2008 v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 20059/R, IČO: 36 857 882.

Spoločnosť je zapísaná do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade o zákonom č.586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava.

IČ pre DPH: SK 2022589360.

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Podmienky poskytovania právnych služieb a zodpovednosť za škodu sú  upravené zákonom č. 586/2003 Z. z o advokácii v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom advokácie je predmetom poistenia u poisťovateľa:  Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava. Poistná zmluva číslo 605/003596-2 s dojednaným limitom poistného plnenia pre jedného advokáta  vo výške 1.500.000,00 EUR.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR 655/2004 Z. z. v platnom znení.