Cenník

Odmena advokáta za poskytovanie právnych služieb

 
Podľa § 1 ods.2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov sa výkonom advokácie rozumie zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Odmenu advokáta upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z.  o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej v texte označená len ako „Vyhláška“).

Naša AK poskytuje právne služby za odmenu vo výške 25,-Eur + DPH za každú začatú štvrťhodinu poskytovania právnych služieb bez ohľadu na hodnotu veci s náhradou trov konania, ktoré súd prizná v prípade úspechu klienta v konaní.

Rôzne druhy odmien za právne služby vo Vyhláške legislatívne zakotvené umožňujú advokátovi a jeho klientom zvoliť si vhodný spôsob honorovania za poskytnuté úkony právnej služby najmä v závislosti od rozsahu a náročnosti poskytovaných právnych služieb. V prípade, že si advokát a klient nedohodnú konkrétny druh odmeny a jej výšku (absencia takejto dohody je bežná pri tzv. pohľadávkových veciach), postupuje sa podľa ustanovení Vyhlášky o tarifnej odmene.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy) a na náhradu za stratu času. Ak je advokát platca DPH, odmena sa zvyšuje o 20% DPH.

Druhy odmien:

Zmluvná odmena

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.
Pri určení trov konania, ktorých náhradu súd v prípade úspechu prizná klientovi voči protistrane, vychádza súd z ustanovení tejto Vyhlášky o tarifnej odmene.

Zmluvnú odmenu je možné určiť ako
 
  1. hodinovú odmenu podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci. Sadzbu je možné dohodnúť aj na menšiu časovú jednotku ako je hodina, minimálne však štvrťhodina.
  2. paušálnu odmenu paušálnou sumou za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo paušálnou sumou za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
  3. podielovú odmenu podielom na hodnote veci. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Odmena advokáta je pri tomto druhu dohodnutej odmeny závislá od konečného výsledku sporovej záležitosti klienta.
  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
 

Tarifná odmena  


A. Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci (alebo hodnoty druhu veci, alebo hodnoty práva), ktorých sa právna služba týka a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Pri hodnote veci/práva, ktoré sú predmetom sporu
 
  • do 165,97 € - výška jedného (1) úkonu právnej služby = 16,60 €
  • nad 165,97 € do 663,88 € - výška jedného (1) úkonu právnej služby sa vypočíta z konkrétnej výšky hodnoty sporu nasledovnou matematickou rovnicou: 16,60 € + 1,66 € za každých (aj začatých) 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
  • nad 663,88 € do 6 638,78 € - výška jedného (1) úkonu právnej služby sa vypočíta z konkrétnej výšky hodnoty sporu nasledovnou matematickou rovnicou: 41,49 € + 9,96 € za každých (aj začatých) 333,19 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
  • nad 6 638,78 € do 33 193,92 € - výška jedného (1) úkonu právnej služby sa vypočíta z konkrétnej výšky hodnoty sporu nasledovnou matematickou rovnicou: 220,74 € + 16,60 € za každých (aj začatých) 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €
  • nad 33 193,92 € - výška jedného (1) úkonu právnej služby sa vypočíta z konkrétnej výšky hodnoty sporu nasledovnou matematickou rovnicou: 486,29 € + 6,64 € za každých (aj začatých) 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92 €
 
Čo je možné rozumieť pod  úkonom právnej služby udáva § 13a Vyhlášky, v ktorom sú jednotlivé úkony právnej služby výslovne uvedené ako napr. vypracovanie podania, rokovanie s klientom, rokovanie s protistranou, účasť na pojednávaní atď.
V právnych záležitostiach, v ktorých nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby 1/13 výpočtového základu. Výpočtovým základom sa rozumie priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej v texte označený len ako „Výpočtový základ“) (v roku 2018 to je 921,-Eur a 1/13 z neho predstavuje 70,85 eur).

Ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, v ktorom vystupuje vo vzťahu ku protistrane ako spotrebiteľ, v celom rozsahu neúspešný je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby 1/13 Výpočtového základu.
 

B. Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní
 
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby sa odvíja od výšky trestu, ktorý ustanovuje Trestný zákon za trestný čin, či trestné činy, pre ktoré klientovi bolo vznesené obvinenie, či podaná obžaloba.


C. Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v konaní o priestupkoch
 
Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna 1/24 Výpočtového základu.

V prípade finančnej situácie, ktorá neumožňuje využitie právnych služieb vyššie uvedeným spôsobom, má klient možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, štátnu rozpočtovú organizáciu, zriadenú zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby, pozri  www.centrumpravnejpomoci.sk.