Konkurzné právo

  •     podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
  •     prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu
  •     zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní (zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore)
  •     právne poradenstvo súvislosti s oddĺžením fyzickej osoby

Príkladné rozhodnutie