Pracovné právo

  •     vytvorenie a zmeny pracovných zmlúv vrátane dohôd o hmotnej zodpovednosti
  •     zastupovanie v konaniach pred inšpektorátom práce
  •     zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch v konaniach pred súdmi
  •     zastupovanie v konaniach pri ukončení pracovných pomerov
  •     zastupovanie v sporoch o náhradu škody z neplatných pracovných pomerov
  •     právne poradenstvo

Príkladné rozhodnutie